خط مشی کیفیت

ما یک شرکت خیلی شاخ هستیم!

خط مشي سيستم مديريت يكپـارچه

شـركت فن آوری ریخته گری تلاشگران گلپایگان با موضوع انجام فعالیت های ریخته گری با استقـرار سيستـم مديريت يكپــارچـه مبتنـي بر استـــانداردهـاي ؛ISO/TS 16949:2009 ، الـزامات سـایپـا (SSQR)و الـزامات ســاپكـو(SSR2) ، جلب رضـايت مشتـريـان را سـرلـوحه فعـاليتهـاي خـود قرار داده است


در اين راستـا سعي دارد بـا بهبـود مستمـر فرآينـدهـا و نیـز حفـظ محيـط زيست براي نسـل‌هـاي آينده و صيـانت منابع انسانی، الزامـات استـانداردهـاي فـوق را از طـريق راهكـارهاي زير عمـلي نمـايـد :


* ارتقـاء كيفيت محصـولات بـا هـدف نقص صفـر .

* تسـريع در تكـوين و تحـويل به موقـع محصـولات به مشتـريان .

* شنـاسـايي و تـأمين نيـازهاي انگيـزشي و آمـوزشي منابع انسانی به ‌عنـوان منـابع حيـاتي و سـرمايـه‌اي سـازمـان .

*همـكاري بـا تـأمين‌كننـدگان بـه ‌منظـور ارتقـاي كيفيت محصـولات و تـأميـن منـافـع مشتـرك .

* رعايت الـزامات قـانوني و دولتـي، الـزامات توافـق شده بـا مشتـريان، استـانداردها و قـوانين زيست محيـطـي و ايمـني و بهـداشت حـرفه‌اي .

* افـزایـش دقت ، درستی و اطمینـان نتـایـج آزمـون در آزمـایشــگـاه .


بـا عنـايت به موارد فـوق از كليـه همکاران محتـرم انتـظـار مي‌رود ضمـن همسـو نمـودن اهـداف، برنـامه‌هـا و فعـاليتهـا و تصميم‌گيري‌هـاي خـود با اين خط‌مشي، نهايت همكـاري را در امور كيـفي، زيست‌محيطي، ايمني و بهـداشت حرفـه‌اي با نمـاينـده محتـرم مديـريت داشتـه باشنـد .

بـديهي است اینجـانب نيـز متعهـد می گـردد، ميـزان تحقـق اين خط‌مشي را از طـريق اثـربخشـي اين سيستــم در مقـاطع زمـاني مشخص كنتـرل نمـايم .

با تیم ما آشنا شوید... ما را بهتر بشناسید

1a
جواد رضایی
مدیرعامل / بنیان گذار

-----

1a
مهدی خدامرادی
مدیریت کارخانه

----

1a
بابک هادی
بازرگانی

-

1a
فهیمه علاقه مند
بازرگانی

-----

responsive

ما محصولات با ارزش برای مشتریان خود تولید میکنیم

مشتریان ما همیشه شاد و راضی هستند!