خط مشي سيستم مديريت يكپـارچه

شـركت فن آوری ریخته گری تلاشگران گلپایگان با موضوع انجام فعالیت های ریخته گری با استقـرار سيستـم مديريت يكپــارچـه مبتنـي بر استـــانداردهـاي ؛ IATF16949:2016 ، الـزامات مشتریان (مگاموتور و ســاپكـو) ، جلب رضـايت مشتـريـان و افزایش مستمر آن را سـرلـوحه فعـاليتهـاي خـود قرار داده است .

در اين راستـا سعي دارد بـا بهبـود مستمـر فرآينـدهـا و نیـز حفـظ محيـط زيست براي نسـل‌هـاي آينده و صيـانت منابع انسانی، الزامـات استـانداردهـاي فـوق را از طـريق راهكـارهاي زير عمـلي نمـايـد :

- ارتقـاء كيفيت محصـولات بـا هـدف نقص صفـر .

- تسـريع در تكـوين و تحـويل به موقـع محصـولات به مشتـريان .

- شنـاسـايي و تـأمين نيـازهاي انگيـزشي و آمـوزشي منابع انسانی به ‌عنـوان منـابع حيـاتي و سـرمايـه‌اي سـازمـان .

- همـكاري بـا تـأمين‌كننـدگان بـه ‌منظـور ارتقـاي كيفيت محصـولات و تـأميـن منـافـع مشتـرك .

- رعايت الـزامات قـانوني و دولتـي، الـزامات توافـق شده بـا مشتـريان، استـانداردها و قـوانين زيست محيـطـي و ايمـني و بهـداشت حـرفه‌اي .

- افـزایـش دقت ، درستی و اطمینـان نتـایـج آزمـون در آزمـایشــگـاه .

- احترام به حقوق انسانی، آموزش نکات اخلاقی و ترویج سیاستهای افشاگرایانه و ضد ارتشا .

بـا عنـايت به موارد فـوق از كليـه همکاران محتـرم انتـظـار مي‌رود ضمـن همسـو نمـودن اهـداف، برنـامه‌هـا و فعـاليتهـا و تصميم‌گيري‌هـاي خـود با اين خط‌مشي، نهايت همكـاري را در امور كيـفي، زيست‌محيطي، ايمني و بهـداشت حرفـه‌اي با نمـاينـده محتـرم مديـريت داشتـه باشنـد .

بـديهي است اینجـانب نيـز متعهـد می گـردد، ميـزان تحقـق اين خط‌مشي را از طـريق اثـربخشـي اين سيستــم در مقـاطع زمـاني مشخص كنتـرل نمـايم .